TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2007年11月15日 星期四

如何讓你的程式更難理解

void swap( int & a, int & b ) {
  a ^= b;
  b ^= a;
  a ^= b;
}

6 則留言:

 1. main(){
  int 1l1ll11l1;
  int llll1l1l1;

  int O0O0O00OO;
  int 000OO0O0O;
  }

  這樣應該看了會抓狂吧? XD

  回覆刪除
 2. 喔....你是說我CSS的字型設定讓L和O不會搞混嗎?
  雖然L可以是postfix
  O應該不行吧?

  回覆刪除
 3. 突然想到

  使用 XOR 交換方式的速度,會比一般使用暫存變數交換的方式快,畢竟是邏輯運算......

  回覆刪除
 4. 剛才寫程式測試的結果出乎預料,XOR 花的時間是將近二倍。 @@

  回覆刪除
 5. 拿空間換時間囉~~~~
  這個例子就是很典型的"類高手"寫法= =

  回覆刪除