TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2009年10月4日 星期日

Fix the bitmap render of wqy-zenhei

如果你的文泉驛正黑在升級之後某個 range[?] 的字型變成點陣字,可以用如下方法修正:
# rm /etc/fonts/conf.d/66-wqy-zenhei-sharp.conf
放心,它是個 symbolic link,日後有需要再從 /etc/fonts/conf.avail/66-wqy-zenhei-sharp.conf link 回來就好。
原因?我也不知道,因為 66-wqy-zenhei-sharp.conf 設定的是 12~16 的範圍,不知道為什麼會影響到 8~11 ... 可能是 fontconfig 的 bug 吧。

沒有留言:

張貼留言