TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2009年5月4日 星期一

Qt Solutions

Qt Solutions 是 Qt 的額外組件,在以前是只有買商業授權才能使用。不過在 Qt 4.5 之後,裡面的組件便漸漸地加入了 LGPL 的授權,而我之前就哈很久的 Single Application 組件也終於變成加入 LGPL 了XD。
Single Application 用途就如名字一樣,讓程式同時只能開一個實體,而且可以在實體存在時對己存在的實體發送訊息。基本上只要會 IPC 就可以實作,不過因為各平台的 IPC 技術不同,自己寫起來也是要一番功夫的。

沒有留言:

張貼留言