TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2008年7月19日 星期六

Visual C++ 2008 Express does not include tr1

微軟有出增強包來加上tr1的實作,但是只能用在要錢的版本上,Express版是不能用的。
所以可憐的VC用戶只能額外使用Boost的實作品加上一個namespace alias來使用tr1...
後記:
微軟已在 8/11/2008 釋出了Visual Studio 2008 SP1,適用於所有語言的所有版本。

沒有留言:

張貼留言