TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2008年9月2日 星期二

自婊是很正常的現象

有一天Rob Jcobs正在review以前的程式碼時,看到了以下的片段:
// NOTE: Please think twice before changing the next line of code ;-D
// Store float binary in char array
*((unsigned int*)(&x[4])) = *((unsigned int*)(&value));
他給他同事看了這段程式碼,並且一致認為這行程式碼就算會動,可能還是會讓你下地獄。他認為他當初一定是忘了教訓寫出這段code的人了,因此他去翻閱Subversion上的記錄,想找出到底是誰寫出這種鬼東西。
$ svn log
r3 | rjacobs | Thu, 18 Jul 2002 18:03:46 -0500 | 10 lines
r2 | rjacobs | Mon, 15 Jul 2002 17:47:57 -0500 | 1 line
r1 | rjacobs | Mon, 15 Jul 2002 17:40:08 -0500 | 34 lines
Whoops.(天啊)
結果當時寫下這行程式碼的真兇就是他自己。
其實如果回頭去看自己大一大二時寫出的程式,我也會自婊下去吧XD

2 則留言: