TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2008年9月7日 星期日

每次都是隨身碟先中招

今天要來燒光碟時[?],發現自動播放的選項變成了8tss2gwq.bat,Well...這實在太明顯了!
平常不要用自動播放/執行,你的人生會平順一點。
點進去隨身碟一看,發現每個資料夾後方都被加了.exe的副檔名,但是圖示還是資料夾。仔細觀察可以發現,資料夾不會有內容預覽,檔案大小也是固定的。
顯示副檔名可以幫助你辨認檔案類型。
在路徑列上輸入原本資料夾的路徑,發現之前的資料夾並沒有消失,由此可知此病毒並沒有破壞資料,只有修改資料夾屬性為隱藏/系統而已。使用cmd輸入指令dir /ah可以看到多出了8tss2gwq.batautorun.inf
冷靜!先確認自己的情況才有得救。
接下來?也沒什麼特別的,我用Panda ActiveScan線上掃毒把它清掉了,再用命令列把資料夾的屬性改回來....

沒有留言:

張貼留言