TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2009年2月8日 星期日

Khopper v0.0 RC released

改版訊息:
  • 修正輸出路徑在使用一個以上專輯時的錯誤
  • 在歌曲清單上的編輯將會反應到轉出的檔案上
  • 增加專輯資訊
  • 輸出格式設定改為跳出式視窗
  • 輸出檔名設定移至選單內
  • 轉檔鍵移至右鍵選單內,並增加熱鍵(Ctrl+Enter)
  • 轉檔進度條介面改善
  • 其他介面細微修改
套件改變:
  • 新增系統選單
如果沒什麼bug的話,這就會是最後的釋出版了。現在只有一個問題--如果不能保證MP3的VBR編碼是正確的,那麼恐怕我必須把它先拿掉。
另外一點很遺憾的是,依然沒有圖示;我可能要自己亂畫一個...

沒有留言:

張貼留言