TAG

首都機能移轉 (2) 歌詞 (2) 靠北文 (40) 戲言 (30) 糟糕 (7) ACG (23) Assembly (2) Boost (2) C (31) C++ (69) CMake (4) CSIE (67) Debian (34) Design_Pattern (2) Django (1) Eclipse (1) en_US (13) FFmpeg (3) FoolproofProject (26) FreeBSD (2) Git (4) GNU_Linux (65) IDE (5) Java (11) JavaScript (19) KDE (15) Khopper (16) KomiX (3) Kubuntu (18) Life (1) Lighttpd (2) Mac_OS_X (2) Opera (1) PHP (2) PicKing (2) Programing (21) Prolog (1) Python (7) QSnapshot (2) Qt (30) Qt_Jambi (1) Regular_Expression (1) Shell_Script (7) Talk (98) VirtualBox (7) Visual_Studio (13) Windows (18) zh_TW (36)

2009年2月25日 星期三

Patch to a tag using git

git checkout -b patch-v1.2.3 v1.2.2  (1)
[... fix your bugs ...]
git commit -a             (2)
git tag v1.2.3 -m 'Version 1.2.3'   (3)
git checkout master          (4)
git merge v1.2.3            (5)
[... fix conflicts ...]
git branch -d patch-v1.2.3       (6)
解說:
 1. 建立一個基於v1.2.2的分支並轉移過去
 2. 送交
 3. 建立新的v1.2.3標記
 4. 回到主幹
 5. 合併v1.2.3的更動
 6. 刪除已不需要的暫時分支
之後就可以把修改過的主幹和新的標記推出去了,別人將不會知道你有暫時分支。
如果有其他的標記要patch(ex: v2.0 ...),則要從第四步開始每個都作一次。

沒有留言:

張貼留言